Geld voor energiebesparing

Gepubliceerd op 13 maart 2018

In het regeerakkoord is €300 miljoen per jaar opgenomen ten behoeve van het klimaat. Per jaar wordt bepaald hoe dit wordt gekoppeld aan de besluitvorming over het Klimaat- en Energieakkoord. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangt een bijdrage van € 95 miljoen uit de envelop in het jaar 2018.

Gasvrije wijken

Met dit budget start een selectie van gemeenten in 2018 met het aardgasvrij maken van de eerste wijken. Doel is om met deze eerste groep veel ervaring en kennis op te doen, zodat in volgende jaren meer gemeenten aan de slag kunnen gaan met het aardgasvrij maken van wijken. Alleen wijken waar in 2018 wordt gestart met de uitvoering, komen in aanmerking. Hierbij wordt naast energiebesparing ook de duurzame warmtevoorziening in beschouwing genomen, omdat uiteindelijk een integrale afweging nodig is.

In totaal komt € 90 miljoen hiervoor beschikbaar. Hiervan is € 85 miljoen beschikbaar voor bijdragen aan gemeenten. De overige € 5 miljoen is voor de opzet en uitvoering van het programma aardgasvrije wijken. Dit betreft € 3,5 miljoen voor subsidies en € 1,5 miljoen voor opdrachten.

Schaalvergroting verduurzaming bassisscholen

Het doel is opschaling van verduurzaming van de meest energie-onzuinige schoolgebouwen te realiseren (versnelling, repeteerbaarheid, kostendaling) toegepast in een pilot op een aantal schoolgebouwen. Bijkomende subdoelen zijn aanbieders bewust te maken van de noodzaak van grootschalig en eenvoudig toe te passen verduurzamingsconcepten en het voor scholen/gemeenten makkelijker te maken om te kiezen voor verduurzaming. In totaal komt € 5 miljoen beschikbaar, waarvan voor subsidies € 3,5 miljoen en voor opdrachten € 1,5 miljoen.

Samengevat

  • € 5 miljoen voor energiebesparing bij scholen
  • € 21 miljoen voor de koopsector
  • € 196 miljoen voor de huursector
  • € 90 miljoen voor gasvrije wijken in gemeenten


De volledige publicatie van dit artikel kunt u hieronder downloaden